Awangardzistka. Maria Nicz-Borowiakowa (1896-1944)

KOMPOZYCJA NA SZKLE

Composition on glass, 1925olej na szkle | oil on glass Muzeum Narodowe w Poznaniu

SZKICOWNIK

Sketchbook, po | after 1924, k. | p. 36, 16,7 × 20,7 cmołówek na cienkim papierze | pencil on thin paper Fundacja Signum, Poznań

SZKICOWNIK

Sketchbook, 1913–191621 kk. kremowego papieru ze szkicami wykonanymi akwarelą, ołówkiem i kolorowymi kredkami | 21 sheets of cream paper with sketches made in watercolour, pencil and coloured crayons zbiory rodzinne Marii Nicz-Borowiakowej | family collection of Maria Nicz-Borowiakowa, Warszawa

KOMPOZYCJA SECESYJNA

Art Nouveau Compositionołówek na beżowym, gładkim papierze pencil on beige smooth paper, 15,1 × 20,3 cm Muzeum Narodowe w Poznaniu

MŁYN WODNY (?)

Water mill (?)ołówek na kremowym, pożółkłym papierze | pencil on cream, yellowed paper zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

SZKIC DO KOMPOZYCJI Z AKTEM

Sketch for a composition with a nudeakwarela, ołówek na pożółkłym kremowym papierze | watercolour, pencil on yellowed cream paper Fundacja Signum, Poznań

AKT

Nudeołówek na kremowym, zbrązowiałym papierze pencil on cream, browned paper zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

Łucja Felicja z Bagińskich Niczowa, matka malarki

Łucja Felicja Niczowa nee Bagińska, the artist's mother, k. XIX w. | late 19th c. zbiory rodzinne | family collection Warszawa

Maria Nicz-Borowiakowa lata 30. XX w. | 1930s zbiory rodzinne | family collection Warszawa   Maria Nicz-Borowiakowa lata 30. XX w. | 1930s zbiory rodzinne | family collection Warszawa

PIANISTA – KOMPOZYCJA EKSPRESJONISTYCZNA

Pianist – Expressionist compositionołówek na kremowym papierze | pencil on cream paper Fundacja Signum, Poznań

PROFILE

Profiles, 1929olej na płótnie | oil on canvas Muzeum Narodowe w Poznaniu

SZKICE SYLWETEK MĘSKICH

Sketches of male figureołówek na kremowej kalce | pencil on cream tracing paper zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

Pudełka

Pudełka Trzy niewielkie drewniane pudełka, zachowane pośród pamiątek po Marii Nicz-Borowiakowej, ozdobione zostały przez nią abstrakcyjnymi kompozycjami. Na jednym z nich znalazły się geometryczne mondrianowskie wzory. Darzone sentymentem przedmioty codziennego użytku artystka ozdobiła kompozycją o charakterze awangardowym. Ozdabianie pojemników służących do przechowywania tytoniu albo drobiazgów można przewrotnie potraktować jako kwintesencję twórczości artystki. Jej wczesne rysunki i szkicowniki są pełne secesyjnych kompozycji, kwiatowych wici i girland. Wierność ornamentowi, który według Adolfa Loosa dla awangardy był zbrodnią, widać w jej realistycznych martwych naturach, a ślady zdobniczego temperamentu w abstrakcyjnych kompozycjach. Język abstrakcji wywodzi się ze sztuki zdobniczej. Pudełka Nicz-Borowiakowej, zamalowane geometrycznymi formami, stanowić mogą nawiązanie do takiego stwierdzenia, podobnie jak desenie strojów na malowanych przez nią portretach. Na swój sposób odwracają one porządek rozwoju sztuki abstrakcyjnej, ukazując kompozycje geometryczne jako ozdoby, powtarzane mechanicznie wzory.Boxes Three small wooden boxes, preserved among Maria Nicz- Borowiakowa’s memorabilia, were decorated by her with abstract compositions. One of them featured geometric Mondrian patterns. The artist decorated sentimental everyday objects with an avant-garde composition. The dec- oration of containers used for storing tobacco or trinkets can be viewed paradoxically as the quintessence of the artist’s work. Her early drawings and sketchbooks are full of Art Nouveau compositions, floral tendrils and garlands. Her fidelity to ornament, which Adolf Loos said was a crime for the avant-garde, can be seen in her realistic stilllifes, and traces of her ornamental temperament in her abstract compositions. The language of abstraction derives from decorative art. Nicz-Borowiakowa’s boxes with painted geometric shapes may be a reference to such a statenent, as are the patterns of the clothes in her painted portraits. In their own way, they reverse the order of the development of abstract art, showing geometric compositions as ornaments, mechanically repeated patterns.

SZKIC DO POSTACI WE WNĘTRZU

Sketch for a figure in an interiorołówek na kremowym papierze | pencil on cream paper Fundacja Signum, Poznań

PEJZAŻ – ZMARZŁY STAW

Landscape – Zmarzły Staw, ok. | ca. 1920olej na sklejce | oil on plywood zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

SZKICE PEJZAŻOWE Z AKTAMI KOBIECYMI

Landscape sketches with female nudesołówek na kremowym papierze | pencil on cream paper Fundacja Signum, Poznań

Pracownia Józefa Pełczyńskiego przy ul. Szczyglej 10 w Warszawie | Józef Pełczyński’s studio at 10 Szczygla St. in Warsaw, stoją: pierwszy od lewej | standing: first on the left: Józef Pełczyński; pierwszy od prawej | first on the right Stanisław Zalewski; siedzą od lewej | seated from the left: NN | unknown, NN | unknown, Eugenia Szepietowska, Henryk Stażewski, NN | unknown, Stefan Reel, NN | unknown, Maria Niczówna, Mieczysław Szczuka, po | after 1919 zbiory rodzinne | family collection WarszawaSpotkanie towarzyskie w pracowni Józefa Pełczyńskiego | a party in Józef Pełczyński’s Studio, trzeci od lewej | third on the left Henryk Stażewski, siódmy | seventh Józef Borowiak, obok niego | next to him Maria Nicz-Borowiakowa; na podłodze siedzi pierwszy z lewej | on the floor, seated, first on the left Józef Pełczyński, ok. | ca. 1927 zbiory rodzinne | family collection WarszawaHenryk Stażewski i | and Maria Nicz-Borowiakowa ok. | ca. 1922 zbiory rodzinne | family collection Warszawa Maria Nicz-Borowiakowa (stoi pierwsza z prawej | standing, first on the right) i | and Józef Borowiak (stoi trzeci od prawej | standing, third on the right) z rodziną Chowańców – pierwszy od lewej stoi | with the Chowaniec family – standing, first on the left Franciszek Chowaniec, Bukowina Tatrzańska, po | after 1922 zbiory rodzinne | family collection Warszawa

LAMPA WISZĄCA, FABRYKI ŻYRANDOLI ELEKTRYCZNYCH ANTONI MARCI

Hanging lamp, Factory of Electric Chandeliers Antoni Marciniak in Warsaw, lata 30. XX w. | 1930smosiądz chromowany, elementy odlewane, tarcza ze szkła matowego chrome-plated brass, molded parts, frosted glass dialzbiory rodzinne family collection, Warszawa

ŚWIĘTY SEBASTIAN

Saint Sebastianlinoryt na kremowym papierze | linocut on cream paper Fundacja Signum, Poznań

Pudełko

Boxolej na drewnie | oil on wood zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

MARTWA NATURA

Still-life, początek lat 20. XX w. | early 1920solej na sklejce | oil on plywood zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

Henryk Stażewski w swojej pracowni podczas studiów w WSSP | in his studio as a student of the Warsaw School of Fine Arts, 1915–1920 zbiory rodzinne | family collection WarszawaProfesorowie i studenci WSSP, ok. 1919, druga od prawej w pierwszym rzędzie od dołu stoi Maria Niczówna, czwarty Józef Gaczyński, piąty Stanisław Zalewski, od lewej stoją w pierwszym rzędzie: pierwszy Józef Pełczyński, Aleksander Rafałowski, siódmy Edward Wittig, ósma Teresa Żarnowerówna, dziesiąty: Henryk Stażewski, siedzą: pierwszy od prawej Stanisław Lentz, trzecia Mery Litauer | Professors and students of the Academy of Fine Arts, circa 1919, second from right in the first row from the bottom stands Maria Niczówna, fourth Jozef Gaczyński, fifth Stanislaw Zalewski, from left stand in the first row: first Jozef Pełczyński, Aleksander Rafałowski, seventh Edward Wittig, eighth Teresa Żarnowerówna, tenth: Henryk Stażewski, seated: first from right Stanislaw Lentz, third Mery Litauer zbiory rodzinne | family collection WarszawaMaria (siedzi trzecia z lewej) i Józef Borowiakowie (stoi pierwszy z lewej) z przyjaciółmi (drugi z lewej stoi Józef Pełczyński) na tle panoramy Tatr, koniec lat 20. XX w. | Maria (seated, third on the left) and Józef Borowiakowie (standing, first on the left) with friends (standing, second on the left Józef Pełczyński) against a panorama of the Tatras, late 1920s zbiory rodzinne | family collection WarszawaKraków, Dziedziniec Collegium Maius, Pomnik Mikołaja Kopernika projektu Cypriana Godebskiego | Kraków, yard of Collegium Maius, Nicolaus Copernicus Monument designed by Cyprian Godebski, pierwszy rząd od góry, od lewej | first row from top, from the left: NN | unknown, Teresa Żarnowerówna, Aleksander Rafałowski, NN | unknown, NN | unknown, Henryk Stażewski, Józef Pełczyński; siedzą przed nimi od lewej | seated before them from the left: NN | unknown, Maria Niczówna, po | after 1920 zbiory rodzinne | family collection Warszawa

SZKIC POSTACI, EKSPRESJONISTYCZNY

Sketch of a figure, Expressionistołówek na beżowym papierze | pencil on beige paper Fundacja Signum, Poznań

SZKICOWNIK

Sketchbook, 1916–192022 kk. beżowego gładkiego papieru z rysunkami wykonanymi ołówkiem, kolorowymi kredkami i akwarelą | 22 sheets of beige smooth paper with drawings made in pencil, coloured crayon and watercolour Fundacja Signum, Poznań

SZKICOWNIK

Sketchbook, 1916–191920 kk. kremowego papieru z ołówkowymi szkicami | 20 sheets of cream paper with pencil schetes Muzeum Narodowe w Poznaniu

Maria (stoi druga od prawej | standing, second right) i | and Józef (stoi trzeci od prawej | standing, third on the right) Borowiakowie z przyjaciółmi | with friends (pierwszy od prawej stoi | standing, first on the right Józef Pełczyński) na tle panoramy Tatr | against a panorama of the Tatras, po | after 1922 zbiory rodzinne | family collection WarszawaStudenci WSSP, stoją od lewej | WSSP students, standing from the left: Aleksander Rafałowski, Maria Nicz, Henryk Stażewski, Józef Pełczyński, siedzi | seated: Teresa Żarnowerówna, dalej NN | Does unknown zbiory rodzinne | family collection WarszawaMaria Nicz-Borowiakowa podczas wędrówki | during a trip, lata 20. XX w. | 1920s zbiory rodzinne | family collection WarszawaGrupa studentów WSSP na tle dekoracji | Group of WSSP students on the background of decorations, 1919–1920 zbiory rodzinne | family collection WarszawaKrynica, 1935. Od lewej | rom the left: Maria Nicz-Borowiakowa, córka | daughter Maria, NN | unknow zbiory rodzinne | family collection Warszawa

TEMAT MUZYCZNY

Musical theme, 1925olej na desce, relief | oil on wood, relief Muzeum Narodowe w Poznaniu

PORTRET MATKI

Portrait of mother, 1924–1925olej na sklejce | oil on plywood zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

SZKICOWNIK

Sketchbook, po | after 1924, k. 34–35, 33,4 × 41,4 cmołówek na cienkim papierze | pencil on thin paper Fundacja Signum, Poznań

SZKICOWNIK

Sketchbook, 1916–192054 kk. zbrązowiałej kalki ze szkicami wykonanymi ołówkiem i tuszem | 54 sheets of browned tracing paper with sketches made in pencil and link Muzeum Narodowe w Poznaniu

Maria Nicz-Borowiakowa lata 30. XX w. | 1930s zbiory rodzinne | family collection WarszawaOd lewej | from the left: NN | unknown, Zofia Wichmanówna, Henryk Stażewski, Jan Dąbrowski, Józef Pełczyński zbiory rodzinne | family collection Warszawa

Maria Niczówna z ojcem, Edwardem Karolem

Maria Niczówna with father, Edward Karol, przed | before 1916 zbiory rodzinne | family collection Warszawa

PORTRET MĘŻCZYZNY W MUNDURZE (Portret Józefa Borowiaka)

Portrait of a man in uniform (Portrait of Józef Borowiak)ołówek na kremowym, sztywnym papierze pencil on cream stiff paper Muzeum Narodowe w Poznaniu

SZKICOWNIK T Z W.PARYSKI

So-called Parisian Sketchbook, 1922-192576 kk. cienkiego papieru z rysunkami wykonanymi ołówkiem | 76 sheets of thin paper with drawings made pencil Fundacja Signum, Poznań

PEJZAŻ Z ŁODZIĄ

Landscape with boatołówek na kremowym, sztywnym papierze | pencil on cream stiff paper Fundacja Signum, Poznań

PIŁKARZE

Footballers, ok. | ca. 1936 (?)olej na płótnie | oil on canvas zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

PROJEKTY – PRZERYSY SUKIENEK

Designs – re-drawings of women's dresses, 22 × 17,2 cmołówek na zbrązowiałym, cienkim papierze pencil on browned thin paper Muzeum Narodowe w Poznaniu

AUTOPORTRET

Self-portrait, 1928sangwina na beżowym papierze | sanguine on beige paper zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

SZKICE SYLWETEK MĘSKICH

Sketches of male figureołówek na pożółkłym papierze | pencil on yellowed paper zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

DREWNIANY KOŚCIÓŁEK

Wooden church, ok. | ca. 1920olej na sklejce | oil on plywood Fundacja Signum, Poznań

Maria Nicz w kostiumie diabła | in a devil’s costume, 1919 zbiory rodzinne | family collection WarszawaMaria Nicz w Tatrach | in the Tatras, ok. | ca. 1917 zbiory rodzinne | family collection WarszawaMaria Niczówna, ok. 1917 | ca.1917 zbiory rodzinne | family collection Warszawa

SZKICE AKTÓW

Sketch of nudeołówek na szarobeżowym papierze pencil on greyish-beige paper zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

LEW Z PÓŁNOCNEGO TARASU PAŁACU NA WODZIE W WARSZAWIE

Lion from the northern terrace of the Palace on Water in Warsawolej na tekturze | oil on cardboard zbiory rodzinne| family collection, Warszawa

KREDENS

A cupboard, lata 30. XX w. | 1930sdrewno sosnowe, olcha pine wood, alder zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

PORTRET CÓRKI

Portrait of daughter, ok. | ca. 1934olej na sklejce | oil on plywood zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

PORTRET MĘŻCZYZNY (Portret Mieczysława Szczuki)

Portrait of a man (Portrait of Mieczysław Szczuka)ołówek na kremowym, sztywnym papierze | pencil on cream stiff paper Muzeum Narodowe w Poznaniu

KOMPOZYCJA

Composition, 1925olej na desce | oil on wood Muzeum Sztuki w Łodzi

SZKIC BOTANICZNY

Botanical Sketchakwarela, ołówek na kremowym papierze | watercolour, pencil on cream paper Fundacja Signum, Poznań

SZKICOWNIK

Sketchbook, 1916–1920, k. | p. 1ołówek na beżowym gładkim papierze pencil on beige smooth paper Fundacja Signum, Poznań

SZKICOWNIK

Sketchbook, po | after 192310 kk. cienkiego papieru z ołówkowymi szkicami | 10 sheets of thin paper with pencil sketches Fundacja Signum, Poznań

Edward Ludwik Nicz, brat artystki

Edward Ludwik Nicz, the artist's brother, ok. | ca. 1915–1918 zbiory rodzinne | family collection Warszawa

TANIEC

Danceakwarela, ołówek na kremowym papierze | watercolour, pencil sketch on cream paper Fundacja Signum, Poznań

AKT

Nudeołówek na kremowej, zbrązowiałej kalce | pencil on cream, browned tracing paper zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

AKT

Nudeołówek na kremowej, zbrązowiałej kalce pencil on cream, browned tracing paper zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

PORTRET KUBIZUJĄCY (Szkic portretu)

Cubist portrait (Sketch for a portrait)ołówek na pożółkłym papierze (w p.d. rogu suchy tłok) | pencil on yellowed paper (embossed in lower right corner) Fundacja Signum, Poznań

KOMPOZYCJA ABSTRAKCYJNA

Abstract composition, 1924olej na sklejce | oil on plywood Fundacja Signum, Poznań

MĘŻCZYZNA W MUNDURZE

Man in uniform, ok. | ca. 1920olej na tekturze | oil on cardboard zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

SZKICOWNIK

Sketchbook, 1916–1920, k. | p. 2ołówek na beżowym, gładkim papierze pencil on beige smooth paper, 20,4 × 15,5 cm Fundacja Signum, Poznań

PROJEKTY SCENOGRAFICZNE

Stage Designsołówek na kremowym cienkim papierze | pencil on cream thin paper, Muzeum Narodowe w Poznaniu

PROJEKT TEATRALNY

Theatre project, 1924olej na tekturze | oil on cardboard Fundacja Signum, Poznań

AUTOPORTRET

Self-portrait, 1924–1925olej na płótnie | oil on canvas zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

KONCERT

Concertołówek na zbrązowiałym kremowym papierze | pencil on browned cream paper Fundacja Signum, Poznań

KOMPOZYCJA

Composition, lata 30. XX w. | 1930solej na sklejce | oil on plywood kolekcja prywatna | private collection

SZKICOWNIK

Sketchbook, 1916–191729 kk. kremowego grubszego papieru z rysunkami wykonanymi ołówkiem, tuszem, kolorowymi kredkami i akwarelą | 29 sheets of cream thicker paper with drawnings made in pencil, ink, coloured crayons and watercolour Muzeum Narodowe w Poznaniu

Profesorowie i studenci WSSP, ok. 1919, druga od prawej w pierwszym rzędzie od dołu stoi Maria Niczówna, czwarty Józef Gaczyński, piąty Stanisław Zalewski, od lewej stoją w pierwszym rzędzie: pierwszy Józef Pełczyński, Aleksander Rafałowski, siódmy Edward Wittig, ósma Teresa Żarnowerówna, dziesiąty: Henryk Stażewski, siedzą: pierwszy od prawej Stanisław Lentz, trzecia Mery Litauer | Professors and students of the Academy of Fine Arts, circa 1919, second from right in the first row from the bottom stands Maria Niczówna, fourth Jozef Gaczyński, fifth Stanislaw Zalewski, from left stand in the first row: first Jozef Pełczyński, Aleksander Rafałowski, seventh Edward Wittig, eighth Teresa Żarnowerówna, tenth: Henryk Stażewski, seated: first from right Stanislaw Lentz, third Mery Litauer zbiory rodzinne | family collection WarszawaStanisław Lentz i studenci z jego pracowni | Stanisław Lentz and students from his studio, od lewej siedzą | seated from the left: Maria Niczówna, Stanisław Lentz, NN | unknown, Mery Litauer, NN | unknown; stoją od lewej: NN | unknown, NN | unknown, Stanisław Zalewski, NN | unknown, Henryk Stażewski, Elżbieta Hirszberżanka (?), Józef Pełczyński, 1919–1920 zbiory rodzinne | family collection Warszawa

KOMPOZYCJA ABSTRAKCYJNA

Abstract composition, 1926olej na sklejce | oil on plywood Fundacja Signum, Poznań

TANIEC II

Dance IIczarny tusz na zbrązowiałym kremowym papierze | black ink on browned cream paper Fundacja Signum, Poznań

Henryk Sokołowski, PORTRET MARII NICZÓWNY

Portrait of Maria Niczównaołówek na kremowym, cienkim papierze | pencil on cream thin paper zbiory rodzinne Marii Nicz-Borowiakowej | family collection of Maria Nicz-Borowiakowa, Warszawa

KOMPOZYCJA

Compositionołówek na kremowym papierze | pencil on cream paper Fundacja Signum, Poznań

E TA Ż E R K A

Whatnot, lata 30. XX w. | 1930sdrewno | wood zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

SZKICOWNIK

Sketchbook, ok. | ca. 192456 kk. kremowego papieru z rysunkami wykonanymi ołówkiem, tuszem, kolorowymi kredkami i akwarelą | 56 sheets of cream paper with drawings mde in pencil, ink, coloured crayons and watercolour Muzeum Narodowe w Poznaniu

SZKICOWNIK

Sketchbook, po | after 1924, k. | p. 32–33, 33,4 × 41,4 cmołówek na cienkim papierze | pencil on thin paper Fundacja Signum, Poznań

TANIEC W PEJZAŻU

Dance within a landscapeołówek na beżowym papierze | pencil on beige paper Fundacja Signum, Poznań

PORTRET MATKI

Portrait of mother, 1913olej na blasze | sheet metal zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

PORTRET PSA ERGO

Portrait of dog Ergo, po | after 1937olej na płótnie | oil on canvas kolekcja rodzinna | family collection, Warszawa

WIDOK NA TATRY WYSOKIE Z BUKOWINY TATRZAŃSKIEJ I

View on High Tatras from Bukowina Tatrzańska Igwasz na papierze | gouache on paper zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

SZKICE AKTÓW

Sketches of nudesołówek na kremowym, zbrązowiałym papierze pencil on cream, browned paper zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

ZAMEK W NIEDZICY

Castle in Niedzica, ok. | ca. 1920olej na desce | oil on wood Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy, Stowarzyszenia Historyków Sztuki

TANIEC, SZKIC EKSPRESJONISTYCZNY

Dance, expressionist sketchakwarela, ołówek na zbrązowiałym kremowym papierze | watercolour, pencil sketch on browned cream paper Fundacja Signum, Poznań

Maria i | and Józef Borowiakowie, Morskie Oko, 1929 zbiory rodzinne | family collection WarszawaMaria Nicz, ok. | ca. 1912 zbiory rodzinne | family collection WarszawaMaria Nicz-Borowiakowa (druga od prawej | secod from the right), 2 połowa lat 30. | 2nd half of the 1930s zbiory rodzinne | family collection WarszawaMaria Nicz-Borowiakowa lata 30. XX w. | 1930s zbiory rodzinne | family collection Warszawa   Maria Nicz-Borowiakowa lata 30. XX w. | 1930s zbiory rodzinne | family collection WarszawaGrupa studentów WSSP, w środku w czapce z orzełkiem | Group of WSSP students, in the centre, in a cap with an eagle Maria Nicz, pierwszy z prawej | first on the right Józef Pełczyński, drugi z lewej | second on the left Henryk Stażewski zbiory rodzinne | family collection Warszawa

SZKICOWNIK

Sketchbook, po | after 192214 kk. kremowego papieru z rysunkami wykonanymi ołówkiem i kolorowymi kredkami | 14 sheets of cream paper with drawings made in pencil and coloured crayons Muzeum Narodowe w Poznaniu

SZKICOWNIK

Sketchbook, ok. | ca. 1924, k. | p. 4, 17,9 × 21,8 cmołówek na kremowym papierze | pencil on cream paper Muzeum Narodowe w Poznaniu

SZKIC DO „PIŁKARZY”

Sketch for "Footballers"ołówek na kremowym, cienkim papierze | pencil on cream thin paper zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

SZKIC ORNAMENTACYJNY, GEOMETRYCZNY

Ornamental, geometric sketchołówek na zbrązowiałej kalce | pencil on browned tracing paper Fundacja Signum, Poznań

MARTWA NATURA Z RYBĄ

Still-life with a fish, 1925olej na sklejce | oil on plywood Muzeum Narodowe w Poznaniu

SZKIC KOBIECEGO PORTRETU

Sketch for a woman's portraitołówek na pożółkłym, cienkim papierze pencil on yellowed thin paper Muzeum Narodowe w Poznaniu

AUTOPORTRET

Self-portrait, połowa lat 30. XX w. | mid-1930solej na płótnie | oil on canvas zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

BEZ TYTUŁU

Untitled, ok. | ca. 1920olej, ołówek na sklejce | oil, pencil on plywood zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

PORTRET W MUNDURZE – FORMISTYCZNY

Formist portrait in a uniformołówek na pożółkłej kalce | pencil on yellowed tracing paper Fundacja Signum, Poznań

Henryk Stażewski, PORTRET MARII NICZÓWNY

Portrait of Maria Niczównaołówek na pożółkłym, kremowym papierze | pencil on yellowed cream paper Fundacja Signum, Poznań

DWA SZKICE DO KOMPOZYCJI ABSTRAKCYJNYCH

wo sketches for abstract compositionsołówek na zbrązowiałej kalce | pencil on browned tracing paper Fundacja Signum, Poznań

SZKICE SYLWETEK MĘSKICH

Sketches of male figureołówek na pożółkłym papierze | pencil on yellowed paper zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

SZKICOWNIK

Sketchbook, ok. | ca. 1918, k. | p. 20, 17 × 23,4 cmołówek na kremowym papierze | pencil on cream paper Muzeum Narodowe w Poznaniu

KOMPOZYCJA

Composition, 1928olej na płótnie | oil on canvas Muzeum Narodowe w Poznaniu

Maria Nicz-Borowiakowa lata 20. XX w. | 1920s zbiory rodzinne | family collection WarszawaJan Dąbrowski w okresie studiów na WSSP | as a student at the Warsaw School of Fine Arts, ok. | ca. 1919 zbiory rodzinne | family collection WarszawaHenryk Stażewski w okresie studiów na WSSP | as a student at the Warsaw School of Fine Arts, ok. | ca. 1919 zbiory rodzinne | family collection WarszawaMaria Niczówna, ok. 1919 | ca. 1919 zbiory rodzinne | family collection WarszawaMaria Niczówna, 1916–1920 zbiory rodzinne | family collection Warszawa

KOMPOZYCJA

Composition, 1928olej na desce | oil on wood Muzeum Narodowe w Poznaniu

SZKICOWNIK

Sketchbook, po | after 192450 kk. cienkiego papieru z rysunkami wykonanymi ołówkiem, akwarelą i kolorowymi kredkami | 50 sheets of thin paper with drawings made in pencil, watercolour and coloured crayons Muzeum Narodowe w Poznaniu

SZKICOWNIK

Sketchbook, po | after 192214 kk. kremowego papieru z rysunkami wykonanymi ołówkiem i kolorowymi kredkami | 14 sheets of cream paper with drawings made in pencil and coloured crayons Muzeum Narodowe w Poznaniu

Pudełko z kompozycją abstrakcyjną na wieczku

Box with an abstract composition on the lidolej na drewnie | oil on woodzbiory rodzinne | family collection, Warszawa

KOMPOZYCJA PURYSTYCZNA Z RETORTĄ (MARTWA NATURA Z RETORTĄ)

Purist composition with retort (Still-life with retort), 1924olej na płótnie | oil on canvas Fundacja Signum, Poznań

SZKICE DO KOMPOZYCJI „PIŁKARZE”

Sketches for the "Footballers" compositionołówek na kremowym, cienkim papierze | pencil on cream thin paper Muzeum Narodowe w Poznaniu

MARTWA NATURA

Still-life, po | after 1930olej na sklejce | oil on plywood zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

SZKICOWNIK

Sketchbook, po | after 1924, k. | p. 38, 16,7 × 20,7 cmołówek na cienkim papierze | pencil on thin paper Fundacja Signum, Poznań

WIDOK NA TATRY WYSOKIE Z BUKOWINY TATRZAŃSKIEJ II

View on High Tatras from Bukowina Tatrzańska IIgwasz na papierze | gouache on paper zbiory rodzinne, Warszawa | family collection, Warsaw

PORTRET MĘSKI

Portrait of a man, początek lat 20. XX w. | early 1920solej na tekturze | oil on cardboard zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

SZKICE AKTÓW

Sketches of nudesołówek na kremowej kalce | pencil on cream tracing paper zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

AKT

Nude, 1924olej na tekturze | oil on cardboard Muzeum Narodowe w Poznaniu

PORTRET BRATA

Portrait of brother, ok. | ca. 1930akwarela, kość (miniatura) | watercolour, bone (miniature) zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

SZKICOWNIK

Sketchbook, po | after 1924, k. | p. 35, 16,7 × 20,7 cmołówek na cienkim papierze | pencil on thin paper Fundacja Signum, Poznań

SZKIC DO „PORTRETU CÓRKI”

Sketch for "Portrait of daughter"ołówek na pożółkłym, cienkim papierze | pencil on yellowed thin paper Muzeum Narodowe w Poznaniu

PORTRET MĘŻA

Portrait of husband, ok. | ca. 1925olej na płótnie | oil on canvas zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

KOMPOZYCJA Z KOBIECYMI AKTAMI I POSTACIAMI MĘSKIMI

Composition with female nudes and male figuresołówek na kremowym papierze | pencil on cream paper zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

AKT

Nudeczarny tusz na kremowej, zbrązowiałej kalce black ink on cream, browned tracing paper zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

SZKICOWNIK

Sketchbook, 1919–192022 kk. beżowego cienkiego papieru z ołówkowymi rysunkami | 22 sheets of beige thin paper with pencil drawings Muzeum Narodowe w Poznaniu

KOMPOZYCJA ABSTRAKCYJNA

Abstract compositionakwarela, gwasz na szkicu ołówkowym na kremowej kalce żeberkowej | watercolour, gouache on pencil sketch on cream laid tracing paper Fundacja Signum, Poznań

MARTWA NATURA

Still-life, 1928olej na desce | oil on wood Muzeum Sztuki w Łodzi

PEJZAŻ EKSPRESJONISTYCZNY

Expressionist landscapeołówek na kremowym papierze | pencil on cream paper Fundacja Signum, Poznań

KONCERT – KOMPOZYCJA FUTURYSTYCZNA

Concert – Futurist compositionołówek na pożółkłym kremowym papierze | pencil on yellowed cream paper Fundacja Signum, Poznań

ZŁOŻENIE DO GROBU

Depositionakwarela na szkicu ołówkowym na zbrązowiałym, kremowym, cienkim papierze | watercolour on a pencil sketch on browned, cream, thin paper Fundacja Signum, Poznań

PORTRET MĘŻCZYZNY Z WĄSAMI

Portrait of a man with moustacheołówek na kremowym, sztywnym papierze pencil on cream stiff paper Muzeum Narodowe w Poznaniu

WYCINANKI

Cut-outsczarny, nabłyszczany papier naklejony na cienki, beżowy papier black glossy paper pasted onto thin beige paper zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

SZKIC WNĘTRZA POKOJU

Sketch of a Room Interiorołówek na kremowym, sztywnym papierze pencil on cream, stiff paper, 25,4 × 32,5 cm Muzeum Narodowe w Poznaniu

SZKICOWNIK

Sketchbook, ok. | ca. 191944 kk. kremowego papieru z ołówkowymi rysunkami | 44 sheets of cream paper with pencil drewings Muzeum Narodowe w Poznaniu

Maria Nicz-Borowiakowa, ok. | ca. 1925 zbiory rodzinne | family collection WarszawaPierwsza od lewej | first left Maria Niczówna, druga | second Teresa Żarnowerówna, w okresie studiów na WSSP | when students of the Warsaw School of Fine Arts (1916–1920) zbiory rodzinne | family collection WarszawaStudenci z pracowni Stanisława Lentza | Students from Stanisław Lentz’s studio, siedzą od lewej | seated from the left: Stanisław Zalewski(?), Henryk Stażewski, Maria Niczówna, Józef Sendecki, Zofia Wichmanówna, NN | unknown; stoją za nimi od lewej | standing behind them from the left: Jan Dąbrowski, Józef Pełczyński, ok. | ca. 1917 zbiory rodzinne | family collection Warszawa   „Sesja malarska” w pracowni Józefa Pełczyńskiego, stoją od lewej | “Painting session” in Józef Pełczyński’s studio, standing from the left: Maria Niczówna, Henryk Stażewski, Eugenia Szepietowska, Józef Pełczyński, po | after 1919 zbiory rodzinne | family collection Warszawa

UKRZYŻOWANIE

Crucifixionakwarela na szkicu ołówkowym na pożółkłym kremowym papierze | watercolour on a pencil sketch on yellowed cream paper Fundacja Signum, Poznań

SZKICOWNIK

Sketchbook, 1919–192023 kk. kremowego papieru ze szkicami wykonanymi ołówkiem i węglem | 23 sheets of cream paper with sketches made in pencil and charcoal Muzeum Narodowe w Poznaniu

PROJEKT TEATRALNY EKSPERYMENTALNY

Experimental theatre project, 1924gwasz na papierze naklejonym na tekturę | gouache on paper glued on cardboard Fundacja Signum, Poznań

KOMPOZYCJA WE WNĘTRZU

Composition in an interiorakwarela, ołówek na kremowym papierze | watercolour, pencil sketch on cream paper Fundacja Signum, Poznań

KOŚCIÓŁ W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ

Church in Bukowina Tatrzańska, ok. | ca. 1920olej na tekturze | oil on cardoard zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

WALKA – KOMPOZYCJA FUTURYSTYCZNA

Struggle – Futurist compositionołówek na kremowym papierze | pencil on cream paper Fundacja Signum, Poznań

SZKICOWNIK

Sketchbook, ok. | ca. 191824 kk. kremowego papieru z rysunkami wykonanymi ołówkiem, kolorowymi kredkami i akwarelami | 24 sheets of cream paper with drawings made pencil, coloured crayons and watercolours Muzeum Narodowe w Poznaniu

SZKICE SYLWETEK MĘSKICH

Sketches of male figureołówek na kremowej kalce | pencil on cream tracing paper zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

Maria Niczówna na ślizgawce

on the ice rink, ok. | ca. 1910

PUDEŁKO NA PAPIEROSY I TYTOŃ

Cigarette and tobacco boxolej na drewnie | oil on wood zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

SZKIC DO „ŚWIĘTEGO SEBASTIANA”

ketch for "Saint Sebastian"ołówek na kremowym cienkim papierze | pencil on cream thin paper Fundacja Signum, Poznań

KOMPOZYCJA ABSTRAKCYJNA GEOMETRYCZNA

Abstract geometric compositionołówek, kolorowe kredki na cienkim papierze kratkowanym | obverse, pencil, colourful crayons on thin squared paper Fundacja Signum, Poznań

SZKICE AKTÓW

Sketches of nudesołówek na kremowej kalce | pencil on cream tracing paper zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

SZKICE SYLWETEK MĘSKICH

Sketches of male figurewęgiel na pożółkłym papierze | charcoal on yellowed paper zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

KOMPOZYCJA TAŃCA

Composition of a danceakwarela, ołówek na kremowym, sztywnym papierze | watercolour, pencil on cream, stiff paper Fundacja Signum, Poznań

MARTWA NATURA

Still-life, 1931 lub 1932 | 1931 or 1932olej na sklejce | oil on plywood zbiory rodzinne | family collection, Warszawa

Maria Niczówna, przed | before 1912 zbiory rodzinne | family collection Warszawa   Zofia Gumińska (?), Henryk Stażewski, Zofia Wichmanówna, przed | before 1919 zbiory rodzinne | family collection Warszawa